பிற அனைத்து திட்டங்கள்

பிற அனைத்து திட்டங்கள்

1. TURIP 2019-20

வேலையின் பெயர் Providing BT Surface
நிர்வாக அனுமதி எண் The CMA, Chennai Roc. No.17349/2019/E3 dated: 24.09.19
மதிப்பீட்டு தொகை ரூ 300.00 லட்சம்
எடுக்கப்பட்ட வேலைகளின் எண்ணிக்கை 5 எண்ணிக்கை
டெண்டர் தேதி 15.11.2019
பணி ஆணை தேதி 25.11.2019
தற்போதைய வேலையின் நிலை சாலைகள்  பணி நிறைவடைந்தன

 

2.Revolving fund of UIDSSMT 2018-19

வேலையின் பெயர் Providing Internal Plumbing Works for Water Supply HSC in (8200 Nos.)
நிர்வாக அனுமதி எண் The CMA, Chennai-05, Proc.No. 13277/2018/WS1  dated: 19.06.2018
மதிப்பீட்டு தொகை ரூ 290.00 லட்சம்
டெண்டர் தேதி 28.02.2019
பணி ஆணை தேதி 29.05.2019
தற்போதைய வேலையின் நிலை 8200 இல்,  3200 HSC  இணைப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது