தொடர்பு கொள்ள

ஆணையாளர்,
எண்.1, கலைவாணி தெரு,
காமராஜபுரம், சென்னை - 600073.

தொலைபேசி : 044-22282115 

மின்னஞ்சல்: commr.sembakkam@tn.gov.in