தெரு விளக்குகள்

தெரு விளக்குகள்

விவரம் எண்ணிக்கை
40W டியூப் லைட்   694 
85 W சி.எப்.எல் விளக்கு 1404 
27 W சி.எப்.எல் விளக்கு      61 
150 W சோடியம் வேப்பர் விளக்கு    115 
250 W சோடியம் வேப்பர் விளக்கு 1215 
2x36W TS மின் ஆற்றல் சேமிப்பு விளக்கு   125 
4x24W TS மின் ஆற்றல் சேமிப்பு விளக்கு   235 
50w எல்.இ.டி. விளக்கு   102 
36w எல்.இ.டி. விளக்கு     96 
18w எல்.இ.டி. விளக்கு   240 
250 W மெட்டல் ஹலைடு விளக்கு    148 
400 W மெட்டல் ஹலைடு விளக்கு    162 
150 W மெட்டல் ஹலைடு விளக்கு      23 
மொத்தம் 4620