திடக்கழிவு மேலாண்மை

உரம் உருவாகும் இடம் இல்லை
வீடு விடாக சென்று குப்பைகள் சேகரமாகும் வார்டுகளின் எண்ணிக்கை 1 முதல் 15 வரை
குப்பைகளின் அளவு 24 மெ.டன். (நாள் ஒன்றுக்கு)
வாகனங்களின் எண்ணிக்கை 
புஷ் வண்டிகள்     6  
மூன்று சக்கர வாகனம்   19 
டிப்பர் லாரி     1 
காம்பேக்டர் லாரி    3 
எல்.எம்.வி. வாகனம்   6 
ஜே.சி.பி. வாகனம்    1