சாலைகள்

 

பிளாக் டாப் 64.696   கி.மீ.
சிமென்ட் கான்கிரீட் 34.203   கி.மீ.
பேவர் பிளாக் ரோடு    3.518    கி.மீ.
மொத்தம் 102.417  கி.மீ.