கழிவுநீர்

கழிவுநீர்

கழிவு நீர் தொட்டி 16429
கழிவறை உள்ள மொத்த வீடுகளின் எண்ணிக்கை     156
சமுதாய வசதிகள்         1
பொது கழிப்பிடங்கள்         5
மொத்த இருக்கைகளின் எண்ணிக்கை       42