எரிவாயு மின்தகனமேடை மற்றும் மயானங்கள் விபரம்

மயானங்கள் விபரம்

வரிசை எண்
மயான முகவரி தகனம் வகை பராமரிப்பு விவரங்கள் தொடர்பு எண் 
1 செம்பாக்கம் அடக்கம் செய்தல், மரக்கட்டை மற்றும் வரட்டி கொண்டு எரித்தல் கிராம மக்கள்

 

துப்புரவு ஆய்வாளர் விவரங்கள்

வரிசை எண் பதவி அலுவலரின் பெயர் தொடர்பு எண்  
1 துப்புரவு ஆய்வாளர் திரு. என். சிவக்குமார் 9843814055