அலுவலர்கள் விவரம்

அலுவலர்கள் விவரம்

பதவி கைபேசி எண்
நகராட்சி ஆணையாளர் 7397392687
நகராட்சி பொறியாளர் 7397392688
மேலாளர் 9894261919
வருவாய் ஆய்வாளர் காலியிடம்
நகரமைப்பு ஆய்வாளர் 9043538934
சுகாதார ஆய்வாளர் 9843814055