சாலைகள்

சாலைகள்
கருங்கல் சாலை 72.870 K.M.
சிமெண்ட் கான்கிரீட் 68.061 K.M.
மண் சாலை 6.095 K.M.
மொத்தம் 146.026 K.M.
நெடுஞ்சாலை துறை சாலை நீளம் 13.08 K.M.

 

தேசிய நெடுஞ்சாலை துறை சாலை நீளம் 6.00 K.M.