கல்வி நிறுவனங்கள்

வ.எண்
பள்ளியின் பெயர் முகவரி
1 நகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி கொளத்தூர், சத்தி
2 நகராட்சி உயர்நிலைப் பள்ளி ரங்கசமுத்திரம், சத்தி
3 அரசினர் ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி அத்தாணி ரோடு, சத்தி
4 சாரு  மெட்ரிக்குலேஷன்  மேல்நிலைப் பள்ளி பண்ணாரி ரோடு, சத்தி,  சத்தி
5 ஜான் டி பிரிட்டோ  உயர்நிலைப் பள்ளி வடக்குபேட்டை,  சத்தி