வருவாய் பிரிவு

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 கவிதா மு. வருவாய் ஆய்வாளர்(கூ.பொ.)
2 பாலசுப்ரமணி இரா. வருவாய் உதவியாளர்
3 செல்வி ரா. வருவாய் உதவியாளர்
4 கிஷோர் ப. வருவாய் உதவியாளர்
5 தீபா த. வருவாய் உதவியாளர்
6 ஸ்ரீ கோகுல்நாத் மா. வருவாய் உதவியாளர்
7 ரகுபதி து. வருவாய் உதவியாளர்
8 காலிப்பணியிடம் வருவாய் உதவியாளர்
9 காலிப்பணியிடம் வருவாய் உதவியாளர்