வரிவிதிப்பு மேல்முறையீடு குழு

வரிவிதிப்பு மேல்முறையீடு குழு என்பது மற்றொரு சட்டப்பூர்வமான குழு. நகராட்சி தலைவர் வரிவிதிப்புக் குழுவின் தலைவர்.
வரி மேல்முறையீடு சம்பந்தமான முடிவுகளை இந்த குழு எடுக்கும்.

குழுவின் காலம் : ஐந்து ஆண்டுகள்

வரிவிதிப்பு மேல்முறையீடு குழு உறுப்பினர்கள்

வ.எண். பெயர் பதவி
1. திருமதி. முனைவர். கவிதா சங்கர் இரா. நகரமன்ற தலைவர்
2. திரு. சண்முகம் அ. நகரமன்ற உறுப்பினர்
3. திரு. நடராஜன் க. நகரமன்ற உறுப்பினர்
4. திரு. கலைமணி ந. நகரமன்ற உறுப்பினர்
5. திருமதி. லதா பா. நகரமன்ற உறுப்பினர்