நியமனக் குழு

நியமனக் குழு என்பது ஒரு சட்டப்பூர்வமான குழு. நியமனக் குழுவின் வரம்புக்குட்பட்ட
பதவிக்கான நியமனங்களை மேற்கொள்வதற்கு குழு பொறுப்பாகும்.

குழுவின் காலம்: ஐந்து ஆண்டுகள்

நியமனக் குழு உறுப்பினர்கள்

வ.எண் பெயர் பதவி
1. திருமதி. முனைவர். கவிதா சங்கர் இரா. நகரமன்ற தலைவர்
2. திரு. அசோக்குமார் ர. நகராட்சி ஆணையர்
3. திருமதி. தேவிபிாியா அருண்லால் நகரமன்ற உறுப்பினர்