பொறியியல் பிரிவு

வ. எண்

பெயர் (திரு/திருமதி)

பதவி

1 பரமுராசு . எம்
உதவி செயற் பொறியாளர்
2 செல்வம்.  டி இளநிலை பொறியாளர்
3 காலிப்பணியிடம் இளநிலை பொறியாளர்
4 ஜமூனாராணி. கே பணி ஆய்வர்
5 பாலச்சந்தர். து மின்கம்பியாள்
6 காலிப்பணியிடம் மின்கம்பியாள்
7 வெங்கடேசன். கோ மின்கம்பி உதவியாளர்
8 மின்கம்பி உதவியாளர்
9 சிவக்குமார். அ குழாய் பொருத்துநர்
10 குழாய் திருகுநர்
11 காலிப்பணியிடம் குழாய் துலக்குநர்
12 விநாயகம், வெ தண்ணீர்தொட்டி காவலாளி
13 காலிப்பணியிடம் தண்ணீர்தொட்டி காவலாளி
14 காலிப்பணியிடம் தண்ணீர்தொட்டி காவலாளி
15 காலிப்பணியிடம் தண்ணீர்தொட்டி காவலாளி