திடக்கழிவு மேலாண்மை

உரக்கிடங்கு 1  (10.82 ஏக்கர்)
முதன்மை சேகரிப்பு 1 to 30 வார்டுகள்
சேகரமாகும் குப்பையின் அளவு 17 மெ.டன் ( நாளொன்றுக்கு)
தள்ளுவண்டிகளின் எண்ணிக்கை 28 எண்ணிக்கை
டம்பர் பிளேசர் பின்களின் எண்ணிக்கை 27 எண்ணிக்கை
வாகனங்கள் 
மூன்று சக்கர வாகனம் 1 எண்ணம்
டம்பர் பிளேசர் 2 எண்ணிக்கை
டிப்பர் லாரி 1 எண்ணம்
பேட்டரி வாகனங்கள் 22 எண்ணிக்கை
இலகுரக வாகனம் 4 எண்ணிக்கை
ஜேசிபி 1 எண்ணம்