சாலைகள்

இராணிப்பேட்டை நகராட்சியால் பராமரிக்கப்படும் சாலை விவரம்

சாலைகள்

தார் சாலை 22.638 கி.மீ
சிமென்ட் சாலை 31.300 கி.மீ
மண் சாலை 3.697 கி.மீ.
கூடுதல் 57.635 கி.மீ
நெடுஞ்சாலை துறையினரால் பராமரிக்கப்படும் சாலை 15.350 கி.மீ
தேசிய நெடுஞ்சாலை 6.00 கி.மீ