வரவு செலவு விவரங்கள்

வ.எண் விபரம்
1 வரவு செலவு திட்டம் 2016-2017  
2 வரவு செலவு திட்டம்  2017-2018  
3 வரவு செலவு திட்டம் 2018-2019  
4 வரவு செலவு திட்டம் 2019-2020  
5 வரவு செலவு திட்டம் 2020-2021  
6 வரவு செலவு திட்டம் 2021-2022  
7 வரவு செலவு திட்டம் 2022-2023  
8 வரவு செலவு திட்டம் 2023-2024 
9 வரவு செலவு திட்டம் 2024-2025