தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவு

தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவு, கணினி மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பம் தொடர்பான அனைத்து விஷயங்களையும் திட்டமிடல், ஒருங்கிணைத்தல் மற்றும் செயல்படுத்துதல்  ஆகிய பணிகளை நகராட்சியின் பிற பிரிவுகளுடன் கலந்தாலோசித்து செயல்படுத்த உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

வ. எண் பெயர்  (திரு/திருமதி/செல்வி) பதவி  
1 புஷ்பகலா. கு புள்ளி விவர குறிப்பாளர்