பொறியியல் பிரிவு

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 திரு.ரெங்கராசு செயற்பொறியாளர்
2 திருமதி.ஜ.கு.லெட்சுமி இளநிலை பொறியாளர்
3 காலி பணியிடம் உதவி பொறியாளர்
4 காலி பணியிடம் உதவி பொறியாளர்
5 காலி பணியிடம் மின்பணி மேற்பார்வையாளர்
6 எஸ்.பி.முகம்மது ராஷிக் பணி மேற்பார்வையாளர்
7 காலி பணியிடம் மின் பணியாளர் நிலை-1
8 காலி பணியிடம் மின் பணியாளர் நிலை-2
9 காலி பணியிடம் மின் பணியாளர் நிலை-2
10 திரு.முனீஸ்வரன் குழாய் ஆய்வாளர்
11 திரு.ரபிபுல்லா கான் குழாய் பொருத்துநர்
12 திரு.மதியழகன் மின்கம்பியாளர்
13 திரு.ஞானசேகரன் மின்கம்பியாளர்
14 திரு.மாயழகு மின்கம்பி உதவியாளர்
15 திரு.அருள்தாஸ் மின்கம்பி உதவியாளர்
16 காலி பணியிடம் மின்கம்பி உதவியாளர்
17 திரு.குமரேசன் ஓட்டுநர்
18 திரு.கார்மேகம் ஓட்டுநர்
19 திரு.பஷீர் அகமது ஓட்டுநர்
20 திரு.பூபதி ஊரணி காவலர்
21 திரு.ஆறுமுகம் ஊரணி காவலர்
22 திரு.பாண்டி ஊரணி காவலர்
23 திரு.சங்கரன் ஊரணி காவலர்
24 திரு.காந்தி ஊரணி காவலர்
25 திரு.விஜயகுமார் ஊரணி காவலர்
26 திரு.பாஸ்கரன் ஊரணி காவலர்
27 காலிப்பணியிடம் குழாய் ஆய்வர் உதவியாளர்
28 திரு.பொன்மொழி குழாய் திறப்பாளர்
29 காலிப்பணியிடம் குழாய் திறப்பாளர்
30 திரு.சூரபாண்டியன் குழாய் திருகுநர்
31 காலிப்பணியிடம் பூங்கா காவலர்
32 திரு.ஐயப்பன் அலுவலக உதவியாளர்