பேருந்து நிறுத்தம்

 

மொத்த பரப்பளவு 2 ஏக்கர்
பேருந்து நிலைய கட்டண கழிப்பறைகள் 50 எண்ணம்
இலவச சிறுநீர் கழிப்பிடம் 1 எண்ணம்
உயர் கோபுர விளக்குகள் 1 எண்ணம்
சோடியம் விளக்குகள் 8 எண்ணம்
புறக்காவல் நிலையம் 1 எண்ணம்
பொருட்கள் பாதுகாப்பு அறை 1 எண்ணம்
குடிநீர் வசதி உள்ளது