நகர மன்ற தீர்மானங்கள்

2023

ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல்
மே ஜீன் ஜீலை ஆகஸ்ட்
செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர்

2022

ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல்
மே ஜீன் ஜீலை ஆகஸ்ட்
செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர்

2021

ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல்
மே ஜீன் ஜீலை ஆகஸ்ட்
செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர்

2020

ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல்
மே ஜீன் ஜீலை ஆகஸ்ட்
செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர்

2019

ஜனவரி சாதாரண கூட்டம்
பிப்ரவரி சாதாரண கூட்டம்
மார்ச் சாதாரண கூட்டம்
மே சாதாரண கூட்டம்
ஜுன் சாதாரண கூட்டம்
ஜுலை சாதாரண கூட்டம் அவசரகூட்டம் சிறப்புகூட்டம்
ஆகஸ்ட் சாதாரண கூட்டம்
செப்டம்பர் சாதாரண கூட்டம் அவசரகூட்டம்
அக்டோபர் சாதாரண கூட்டம்
நவம்பர் சாதாரண கூட்டம் அவசரகூட்டம்