திடக்கழிவு மேலாண்மை

 

Compost Yard 1 No. (15.00 Acres)
No.of Ward Door to Door Collection 1 to 33 Ward
Quantity of Garbage 20 MT (per day)
No.of Dumper Placer Bin 20 Nos.
No.of Vehicle
Tri-cycle 42 Nos.
Dumber Placer 1 Nos.
Tipper Lorry 1 Nos.
Mini Tipper Lorry 1 Nos.
Compactor Lorry 1 Nos.
Jet Rodding Vehicle 2 No.
Desiliting Vehicle 1 Nos.
LCV 4 Nos.
JCB 1 Nos.
Tractor 1 No.