சாலைகள்

இராமநாதபுரம் நகராட்சியில் தற்போதுள்ள சாலைகளின் நிலை

 

சாலைகள்
தார்சாலைகள் 72.870 கி.மீ.
சிமெண்ட் சாலைகள் 68.061 கி.மீ.
மண் சாலைகள் 6.095 கி.மீ.
மொத்தம் 146.026 கி.மீ.
நெடுஞ்சாலைகளின் மொத்த நீளம் 13.08 கி.மீ.
தேசிய நெடுஞ்சாலைகளின் மொத்த நீளம் 6.00 கி.மீ.