எரிவாயு தகனமேடை விபரம்

வ. எண். எரிவாயு தகனமேடை முகவரி
தகனமேடை வகை
பராமரிப்பு தொடர்பு எண்
1 அல்லிக்கண்மாய், இராமநாதபுரம் எரிவாயு தகனமேடை நகராட்சி (ஒப்பந்ததாரர் சக்தி பவுண்டேசன், மதுரை) 8056582923

தொடர்பு அலுவலர்/சுகாதார ஆய்வர்கள் விபரம்

வ. எண். பதவி அலுவலர் பெயர்
தொடர்பு எண்
1 சுகாதார அலுவலர்/தொடர்பு அலுவலர் ஸ்டான்லி குமார் சி 9486454405
2 சுகாதார ஆய்வர் ஜெகதீஸ் ச 960448542
3 சுகாதார ஆய்வர் மதன் தி 9600912564
4 சுகாதார ஆய்வர் ஸ்ரீஜேஸ் குமார் 8056582923
5 சுகாதார ஆய்வர் செல்லப்பாண்டி ச 9965720119