வரி விதிப்பு முறையீட்டுக்குழு

வரிவிதிப்புக் குழு என்பது மற்றொரு சட்டப்பூர்வமான குழு. நகராட்சி  தலைவர் வரிவிதிப்புக் குழுவின் தலைவர்.
வரி மேல்முறையீடு சம்பந்தமான முடிவுகளை இந்த குழு எடுக்கும்.

குழுவின் காலம் : ஐந்து ஆண்டுகள்

 

வ எண் உறுப்பினரின் பெயர்(திரு/திருமதி/செல்வி) பதவி
1  

திருமதி செல்வராணி வி

8வது வார்டு உறுப்பினர்
2 திருமதி ராணி ம 11வது வார்டு  உறுப்பினர்
3 திரு ஜெயராமன் ஜெ 16வது வார்டு  உறுப்பினர்
 4 திரு இராமநாதன் ச 28வது வார்டு உறுப்பினர்