வருவாய் பிரிவு

இது வருவாய் அலுவலர் மற்றும் இரண்டு வருவாய் ஆய்வாளர்கள் தலைமையிலான நகராட்சியின் மற்றொரு பிரிவாகும், மேலும் வரிவிதிப்பு மற்றும் வரி அல்லாத வரிஇனங்களுக்கான  வசூலுடன் வருவாய் உதவியாளர்களால் வருவாய் அலுவலர் ஆதரிக்கப்படுகிறார், மேலும் வருவாய் மொத்த வசூலுக்கும் அவர்கள் பொறுப்பேற்கிறார்கள்.

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 முத்துச்செல்வம் வருவாய் அலுவலர்
2 பாண்டியன் வருவாய் ஆய்வாளர்
3 ஷீலா இவான்சலின் வருவாய் ஆய்வாளர்
4 வைரமணி உதவியாளர்
5 அல்லா பிச்சை  உதவியாளர்
6 சுனந்தினி இளநிலை உதவியாளர்
7 மணிவண்ணன் வருவாய் உதவியாளர்
8 செல்வராஜ் வருவாய் உதவியாளர்
9 கோவிந்தராஜ் வருவாய் உதவியாளர்
10 வேலுச்சாமி வருவாய் உதவியாளர்
11 குமார் வருவாய் உதவியாளர்
12 திருப்பதி வருவாய் உதவியாளர்
13 ரமேஷ் வருவாய் உதவியாளர்
14 முனியசாமி வருவாய் உதவியாளர்
15 பாலசங்கர் வருவாய் உதவியாளர்
16 முத்துக்குமார் வருவாய் உதவியாளர்