மழைநீர் வடிகால்

மழை நீர் வடிகால்களின் தற்போதைய நிலையில்  கசடு மற்றும் கழிவுநீர் நீரையும் கொண்டு செல்கிறது.

Total Length of Storm Water Drains 143.585 கி.மீ
 Drain 143.585 கி.மீ

நகரில் தற்போது பாதாளச்சாக்கடை கட்டும் பணி துரிதமாக நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கிறது.