பேருந்து நிலையம்

  1. பழைய பேருந்து நிலையம் – விபரம்
பஸ் கொள்ளவு 21
கடைகள் 78
உணவகம் 1
குடிநீர் வசதி உள்ளது
கட்டணக்கழிப்பிடம் 2
காவல் நிலையம் உள்ளது
  1. மேம்படுத்தப்பட்ட புதிய  பேருந்து நிலையம் சங்கரன் கோவில் சாலையில் அமைந்துள்ளது.
நிலை

பரப்பளவு
கட்டணக்கழிப்பளை

இலவசக்கழிப்பிடம்
உயர்கோபு விளக்கு

காவல் நிலையம்
பொருட்கள் பாதுகாப்பு அறை
குடிநீர் வசதி

நகராட்சி கடைகள்

இருசக்கர வாகன காப்பகம்

A

7 ஏக்கர்
2

2
3

1
1

உள்ளது.

உள்ளது

உள்ளது.