நிதி தணிக்கை அறிக்கை

தணிக்கை செய்யப்பட்ட நிதி அறிக்கை

நிதி அறிக்கையை உள்ளடக்கிய நகராட்சியின் கணக்குகள் அரசாங்கத்தால் நியமிக்கப்பட்ட தணிக்கைத் துறையால் ஆராயப்பட்டு தணிக்கை செய்யப்பட்டுள்ளது. அதன்படி தணிக்கை நடத்தப்பட்டது இராஜபாளையம் நகராட்சியின் தணிக்கை செய்யப்பட்ட கணக்குகள் விபரம்.

2015-2016
Finance Statement  ( Audited) Certificate
2016-2017
Finance Statement  ( Audited) Certificate
2017-2018
Finance Statement  ( Audited) Certificate
2018-2019
Finance Statement  (Audited) Certificate
2019-2020
Finance Statement (Audited) certificate
2020-2021(Unaudited)
Finance Statement