சாலைகள்

சாலைகளின் தற்போதய நிலவரம்

சாலைகள்
தார்ச்சாலை 73.84  கி.மீ
சிமென்ட் சாலை 42.30 கி.மீ
பேவர் பிளாக் 25.79  கி.மீ
மண்சாலை 10.47  கி.மீ
Total 152.40  கி.மீ
மாநில நெடுஞ்சாலை 4.50 கி.மீ
தேசிய நெடுஞ்சாலை 5.00 கி.மீ