Hospitals

S.No

Name

Phone No  – 04295

1.

Anbu Hospital

268265,268125

2.

Devi   Hospital

267121

3.

Aleem Baby Clinic

269969

4.

Vishnu Hospital

267108,267152,

5.

Shakthi  Hospital

267170

6.

Mani Hospital

267049,267117

7.

Arunashalam Modern Hospital

267623

8.

Valliyammal Hospital

267501

9.

Sundharam Hospital

267001

10

Guru Clinic

9842362579

11

P. G. Hospital

267120,267084

12.

Doctor Muthukumar

269158

13.

Doctor Lakshmankumar

269324

14.

Arthi Clinic

268045

Veterinary doctor

S.No

Name

Phone no

1.

Dr.Rajagopal

267713

2.

Dr.R.Rangasamy

267603, 98422 26760

3.

Dr.M.R.Rangasamy

267128

4.

Dr. Saravanan

9842660116

5.

Dr. S.Shanmugasundram

9894403630