விடுதிகள்

வார்டு எண் உணவு விடுதியின் பெயர் விலாசம்
7 வெள்ளதுரை உணவு விடுதி

Velladurai. Hotel

11 வது மெயின் ரோடு, சிந்தாமணி.
14 ராதா  உணவு விடுதி

Radha Hotel

11 வது மெயின் ரோடு.
15 குருலெட்சுமி  உணவு விடுதி

Gurulakshmi Hotel

11 வது மெயின் ரோடு
17  

ராம்ராஜ்  உணவு விடுதி

Ramraj Hotel,

11 வது மெயின் ரோடு
18 வெள்ளத்துரை   உணவு விடுதி

Velladurai. Hotel

11 வது மெயின் ரோடு
சாமுதானிய  உணவு விடுதி

Samuthaniya.

11 வது மெயின் ரோடு
தங்கம்  உணவு விடுதி

Thangam. Hotel

11 வது மெயின் ரோடு
19 வெள்ளத்துரை  உணவு விடுதி

VelladuraiI. Hotel

அகஸ்தியர் கோவில் தெரு
29 SRIராம்  மெஸ்

Sriram Mess,

11 வது மெயின் ரோடு