விடுதிகள்

ஹோட்டல் சத்யம்

தொலைபேசி : 04322223311

ஹோட்டல் சிதம்பர விலாஸ் (கடியாபட்டி)

தொலைபேசி : 04322267070

ஹோட்டல் சிவாலயா

தொலைபேசி : 04322221684

ஹோட்டல் மாரிஸ்

தொலைபேசி : 04322221874

ஹோட்டல் ராயல் பார்க்

தொலைபேசி : 04322227783