வருவாய் பிரிவு

வருவாய் பிரிவு

வ.எண் பெயர்(திரு திருமதி) பதவி
1 வி விஜயா ஸ்ரீ வருவாய் அலுவலர்
2 பாசித் அ வருவாய் ஆய்வாளர்
3 வைரமூத்தி வருவாய் ஆய்வாளர்
4 பாண்டியன் எம் வருவாய் உதவியாளர்
5 சீனிவாசன் ஆர் வருவாய் உதவியாளர்
6 பெரமையா எஸ் வருவாய் உதவியாளர்
7 சாதிக் பாட்சா எ வருவாய் உதவியாளர்
8 ராமையா வருவாய் உதவியாளர்
9 குமரேசன் கே வருவாய் உதவியாளர்
10 சந்திரன் எஸ் வருவாய் உதவியாளர்
11 தமிழ்செல்வன் கே வருவாய் உதவியாளர்
12 ரவி கே வருவாய் உதவியாளர்
13 பாஸ்கரன் வருவாய் உதவியாளர்
14 காலியிடம் வருவாய் உதவியாளர்
15 சுப்ரமணியன் பி அலுவலக உதவியாளர்
16 பாலையா கே அலுவலக உதவியாளர்