மழைநீர் வடிகால்

மழை நீர் வடிகால்

மழை நீர் வடிகால்களின் மொத்த நீளம் 81.062K.M.
திறந்த வடிகால்  74.262 K.M.
மூடிய வடிகால் 6.800 K.M.