பேருந்து நிறுத்தம்

பேருந்து நிலைய விபரங்கள்

பரப்பளவு 4.90 ஏக்கர்
பேருந்து நிறுத்தும் கட்டைகள் 52 Nos.
கடைகள் 57 Nos.
உணவகம் 1 No.
பொருள்கள் பாதுகாப்பு அறை 1 No.
பயணிகள் காத்திருப்பு அறைகள் 3 Nos.
புறகாவல் நிலையம் 1 No.
கட்டண கழிப்பிடம் 2 Nos.
மிதிவண்டி நிலையம் 1 No.