தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவு

தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவு

உதவி கணினி திட்ட அமைப்பாளர்  தலைமையிலான தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவு, கணினி மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பம் தொடர்பான அனைத்து விஷயங்களையும் திட்டமிடல், ஒருங்கிணைத்தல் மற்றும் செயல்படுத்துதல்  ஆகிய பணிகளை நகராட்சியின் பிற பிரிவுகளுடன் கலந்தாலோசித்து செயல்படுத்த உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

வ.எண் பெயர்(திரு திருமதி) பதவி
1 சு. இராமஜெயம், எம்.எஸ்ஸி.,எம்.பில்., பி.எட்.,பிஜிடிசிஏ., உதவி கணினி நிரலர்
2 காலியிடம் புள்ளி விபர குறிப்பாளர்