சாலைகள்

சாலைகளின் விபரங்கள்

சாலைகள் நீளம்
தார் சாலைகள் 147.379 K.M.
கப்பி சாலைகள் 6.600 K.M.
சிமெண்ட் கான்கீரிட் சாலைகள் 21.83 K.M.
மண் சாலைகள் 3.81 K.M.
மொத்தம் 180.719 K.M.
நடைபாதைகள் 2.50 K.M.
நெடுஞ்சாலைகள் 19.908 K.M.