கழிவுநீர்

பாதள சாக்கடை திட்டம்

 

பாதள சாக்கடை திட்டத்தின் கீழ் ரூ .49.03 கோடி செலவில் அனுமதிக்கப்பட்டபாதள சாக்கடை திட்டம் G.O.No. 42 MAWS / MA3 dt.07.02.06 மற்றும் G.O.No.556.MAWS dt.31.12.09 -ன்  படி திட்டம் நிறைவடைந்துள்ளது. யுஜிஎஸ்எஸ் இணைப்புகள் பொதுமக்களுக்கு அவர்களின் சொத்து பயன்பாட்டின் அடிப்படையில் வைப்பு மற்றும் இணைப்பு கட்டணங்களை வசூல் செய்வதன் மூலம் வழங்கப்படுகின்றன. நகராட்சி நிர்வாகத் துறையின் 28.11.2018 தேதியிட்ட G.O. (M.S) எண் .126 இன் படி, 10 சம தவணைகளில் வைப்பு, இணைப்பு கட்டணங்கள் மற்றும் உள் பிளம்பிங் கட்டணங்களை வசூல் செய்வதன் மூலம் இணைப்புகள் பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றன