வரிவிதிப்பு முறையீட்டுக் குழு

வரிவிதிப்புக் குழு என்பது மற்றொரு சட்டப்பூர்வமான குழு. நகராட்சி  தலைவர் வரிவிதிப்புக் குழுவின் தலைவர். வரி மேல்முறையீடு சம்பந்தமான முடிவுகளை இந்த குழு எடுக்கும். குழுவின் காலம் : ஐந்து ஆண்டுகள்
வ எண் உறுப்பினரின் பெயர் பதவி
1 ஜி.முஜம்மில் அஹ்மத் உறுப்பினர்
2 ல.சின்னா உறுப்பினர்
3 சி.அஹ்மத் பாஷா உறுப்பினர்
 4 எஸ்.இந்திரகாந்தி உறுப்பினர்