பொறியியல் பிரிவு

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 மோ.தங்கராஜ் நகராட்சி பொறியாளர்
2 ம.தவமணி பொதுபணி மேற்பார்வையாளர்
3 காலியிடம் பணி ஆய்வர்
4 கா.சிவக்குமார் மின் பணியாளர்
5 பிரபு தலமை நீரேற்று காவலர்
6 பாஸ்கர் தலமை நீரேற்று காவலர்
7 பாபு தலமை நீரேற்று காவலர்
8 கார்த்திக் தலமை நீரேற்று காவலர்