பொறியியல் பிரிவு

வ. எண்

பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 சுசில் தாமஸ் (பொ) நகராட்சி பொறியாளர்
2 வி. சீனிவாசன் பொதுபணி மேற்பார்வையாளர்
3 தமிழ் குமரன். இ பணி ஆய்வர்
4 பாலாஜி எலக்டிரிசியன்
5 பிரபு தலமை நீரேற்று காவலர்
6 பாஸ்கர் தலமை நீரேற்று காவலர்
7 பாபு தலமை நீரேற்று காவலர்
8 கார்த்திக் தலமை நீரேற்று காவலர்