பொது பிரிவு

பேர்ணாம்பட்டு நகராட்சி இரண்டாம் நிலை நகராட்சியாகும். மேலாளர் பொது நிர்வாகத்தில் நகராட்சி ஆணையாளருக்கு அடுத்து அலுவலக நிர்வாகம் மற்றும் அனைத்து விவகாரங்களும் மேற்பார்வைக்கு இவரே  பொறுப்பு.

வ. எண்

பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி  
1 நாகூர் மீரான் ஒலி.  எம் மேலாளர்
2 கற்பகம். பி உதவியாளர்
3 பிரபாகரன். எம். இளநிலை உதவியாளர்
4 பி.சுரேஷ் இளநிலை உதவியாளர்
5 தனலட்சுமி. எம் தட்டச்சர்
6 இராஜேஷ். ஜி பதிவறை எழுத்தர்
7 இன்பரசி. ஜெ அலுவலக உதவியாளர்