பொது சுகாதார பிரிவு

செயல்பாடுகள்:

பிறப்பு மற்றும் இறப்பு சான்றிதழ்களை பதிவு செய்தல் மற்றும் வழங்குதல் திடக்கழிவு மேலாண்மை, சுகாதாரம், பொது சுகாதாரம்.

துப்புரவு ஆய்வாளர் சுகாதார பிரிவின் ஒட்டுமொத்த பொறுப்பாளராக உள்ளார். உணவு கலப்படம், கன்சர்வேட்டரி பணிகள், வீதிகளை சுத்தப்படுத்துதல், வடிகால் பராமரித்தல், தொற்று நோய்களைக் கட்டுப்படுத்துதல், டி & ஓ வர்த்தகங்களுக்கு உரிமம் உறுதி செய்தல், பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவு செய்தல், பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவுக்கான சான்றிதழ்களை வழங்குவதை அவர் கவனித்து வருகிறார். சுகாதார ஆய்வாளர்கள், சுகாதார மேற்பார்வையாளர்கள் மற்றும் சுகாதாரத் தொழிலாளர்கள் துப்புரவு ஆய்வாளருக்கு உதவுகிறார்கள்.

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 ரா.உமா சங்கர் துப்புரவு ஆய்வாளர்
2 காலியிடம் துப்புரவு ஆய்வாளர்
3 ராஜ் குமார். பி துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
4 ஜெ.சாமுண்டீஸ்வரி துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
5 சி. வெங்கடேசன் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
6
ந.தயாளன் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்
7 காலியிடம் களப்பணி உதவியாளர்
8 பழனி. எஸ் ஓட்டுனர்