திடக்கழிவு மேலாண்மை

திடக்கழிவு மேலாண்மை

வீடுகள் வாரியாக குப்பைகளை சேகரித்தல் மற்றும் பிரித்தெடுத்தல் பேர்னாம்பட்டு நகராட்சி 21 வார்டுகளை உள்ளடக்கியதாகும்.   இந்நகரின் பரப்பளவு 09.06 ச.கி.மீ. ஆகும்.

  • தினசரி வீடுகள்தோறும் மக்கும் குப்பைகள் சேகரிக்கப்படுகின்றன.
  • மக்காத குப்பை வாரத்தில் ஒருநாள் அதாவது புதன்கிழமைகளில் சேகரிக்கப்படுகின்றன.
  • கேடு விளைவிக்கக்கூடிய குப்பைகள் நேப்கின் மற்றும் டையாபர் ஆகியவை மக்கும் குப்பைகளோடு தனியாக சேகரிக்கப்படுகின்றன.
  • மின்னனு கழிவுகள் மற்றும் கேடு விளைவிக்கக்கூடிய வீட்டு குப்பைகள் மற்றும் சி & டி குப்பைகள் சேகரிக்க பயிற்றுவிக்கப்படும்.
  • வீடுகளில் குப்பைகளை பிரித்தெடுப்பது குறித்து பரப்புரையாளர்களால் அறிவுறுத்தப்படுகிறது.