சாலைகள்

 

வ.எண் சாலைகளின் வகை கீ.மீ சதவீதம் தேசிய நெடுஞ்சாலை துறையால்

பராமரிப்பு செய்யப்படும்

சாலை  மொத்தம் கி.மீ

மாநில  நெடுஞ்சாலை துறையால்

பராமரிப்பு செய்யப்படும்

சாலை  மொத்தம் கி.மீ

மொத்தம்

சாலையின்

கீ.மீ

1. சிமெண்ட் கான்கீரிட் 32.590 56% 32.590
2. பிளாக்  டாபிட் 21.890 38% 4.500 26.390
3. ட பி எம்
4. மண்வகை 3.850 6% 3.850
மொத்தம் 58.330 100% 4.500 62.830