கழிவுநீர்

விளக்கம் விவரம்
செப்டிக் டாங்க் 9108
உலர் கழிவறைகள்  –
மொத்த கழிவறைகள் 9108
கழிவறைகள் 1201
பொது கழிப்பிட வசதிகள் 10
மொத்தம் 60