ஒப்பந்தக் குழு

ஒப்பந்தக் குழு என்பது மற்றொரு சட்டக் குழு. நகராட்சி தலைவர் குழுவின் தலைவர் மற்றும் நகராட்சி  ஆணையாளர் ஒப்பந்தக் குழுவின் உறுப்பினர்கள். குழுவின்  காலம்: ஐந்து ஆண்டுகள்.
வ எண் உறுப்பினரின் பெயர் பதவி
1 வெ.பிரேமா நகரமன்ற தலைவர்
2  செ.அ.செய்யது உசேன் ஆணையாளர்
3 ஜானகி வில்லியம் பீட்டர் உறுப்பினர்