உதவி மையம்

Police Station 

நகர காவல் நிலையம், பேர்ணாம்பட்டு 04171-222302
வட்டார காவல் நிலையம், பேர்ணாம்பட்டு 04171-232274

 Fire Station 

தீ அணைப்பு நிலையம், பேர்ணாம்பட்டு, 04175-2521101