வருவாய் பிரிவு

வ. எண் பெயர்

(திரு/திருமதி/செல்வி)

பதவி
1 காலிப்பணியிடம் வருவாய் ஆய்வாளர்
2 காலிப்பணியிடம் வருவாய் ஆய்வாளர்
3 தீபா.தா வருவாய் உதவியாளர்
4 விஜய்குமார்.எஸ் வருவாய் உதவியாளர்
5 ராமதாஸ்.டி வருவாய் உதவியாளர்
6 ராகுல்.பி வருவாய் உதவியாளர்
7 பாரத்.எம் வருவாய் உதவியாளர்
8 சங்கீதா.ரா வருவாய் உதவியாளர்
9 சண்முகம்.எம் வருவாய் உதவியாளர்
10 விக்ரம்.அ வருவாய் உதவியாளர்
11 கலைச்செல்வி.வே வருவாய் உதவியாளர்
12 காலிப்பணியிடம் வருவாய் உதவியாளர்