மருத்துவமனைகள்

வ.எண்                 மருத்துவமனை தொலைபேசி எண்.
        1 வித்யா மருத்துவமனை பெரியகுளம் 9894632367
        2 ஆர்.ஜி.மருத்துவமனை பெரியகுளம் 9445229990
       3 யுடிப்பி மருத்துவமனை பெரியகுளம் 9842431338
      4 சாந்தி கணேஷ் மருத்துவமனை பெரியகுளம் 8608158867
      5 விக்ரம் மருத்துவமனை பெரியகுளம் 7339669135
      6 ஏ.செந்தில்குமார் மருத்துவமனை பெரியகுளம் 9994658490
     7 அம்மா ராமசாமி மருத்துவமனை பெரியகுளம் 9360493965
      8 அரசு தலைமை மருத்துவமனை பெரியகுளம்